VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÝ SVAZ PARKOURU, z.s.

Logo Český svaz parkouru

Český svaz parkouru, z.s. se sídlem v Praze 1 Nové Město
Revoluční 1082/8, PSČ 110 00 IČ: 018 71 633
info@svazparkouru.cz
www.svazparkouru.cz

Všeobecné obchodní podmínky parkourového kroužku

 1. Osobním doručením k rukám hlavního trenéra nebo odesláním vyplněné přihlášky na e-mail:info@svazparkouru.cz a následným zaplacením školného, se považuje dítě, člen kroužku, (dále jen „žák“) za přihlášené do kroužku. Pokud žák nebude řádně přihlášen na kroužek nebo nebude-li zaplaceno školné, může kroužek účast žáka odmítnout. V případě dodatečného přihlášení během běžícího kroužku se postupuje stejným způsobem.

 2. Zároveň se žák stává automaticky členem sportovního svazu Český svaz parkouru, z. s. se sídlem Praha 1 Nové Město, IČ: 01871633. Roční příspěvek za členství ve Svazu je zahrnut v ceně školného za parkourový kroužek. Více informací na www.svazparkouru.cz.

 3. Školné je splatné na účet 115-3890200277/0100, VS = rodné číslo žáka,do textu je pak nutné uvést jméno žáka. Cena základního školného při tréninku 2x týdně je stanovena na 2.500,- Kč za jedno pololetí školního roku. Cena sníženého školného při tréninku 1x týdně je stanovena na 1.500,- Kč za jedno pololetí školního roku. Pokud žák nastoupí v průběhu školního roku, je školné za kroužek vypočteno individuálně. Pokud trénink odpadne z důvodu školních prázdnin, státního svátku, či např. vyhlášením ředitelského volna, se nenahrazuje. Kroužek probíhá vždy od října do ledna jako první pololetí, od února do května jako druhé pololetí. V září a červnu jsou (nebo mohou být) přidávány mimořádné tréninky podle zájmu a možností; tyto však podléhají vyhlášení hlavního trenéra. V době hlavních školních prázdnin kroužek neprobíhá.Zaplacené školné se nevrací. Výjimečné případy podléhají individuálnímu posouzení. Na případně zrušené (odpadlé) hodiny, zejména z důvodu nemoci, technických či administrativních či jiných nenadálých překážek, dále pak z důvodu prázdnin, nevzniká nárok na jejich nahrazení. Hlavní trenér dle uvážení může některé hodiny nahradit formou mimořádně vyhlášených tréninků. Na tyto tréninky však není právní nárok.

 4. První ukázková hodina je zdarma. Odevzdáním přihlášky a zaplacením školného zároveň rodiče stvrzují, že jejich dítě (žák) je po fyzické a psychické stránce zdrávo a proběhla u něj veškerá očkování. Upozorňujeme, že v rámci tréninku bude žák vystaven poměrně vysoké sportovní zátěži, avšak vždy s ohledem na jeho věk a aktuální fyzickou kondici. To vše pod dohledem zkušeného trenéra. Dále upozorňujeme, že parkour je náročná pohybová aktivita, při které může docházet, navzdory dodržování maximálních bezpečnostních opatření, k drobným úrazům, odřeninám, modřinám, naraženinám apod. tak, jako je to u celé řady jiných sportů. V této souvislosti doporučujeme uzavřít pro žáka individuální úrazové pojištění.

 5. Upozorňujeme rodiče, že pokud žák není dostatečně samostatný, aby sám přicházel na/z kroužku, musí žáka vždy předat do rukou trenéra a stejně tak si ho následně vyzvednout. Toto opatření postihuje zejména situace, kdy kroužek odpadne či se v letní sezóně přesouvá jinam. Dítě musí být natolik samostatné, aby tuto situaci dokázalo vyhodnotit. Pokud ne, není možné ho posílat samotné na trénink.

 6. Zároveň rodiče, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., dávají souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a dále pak souhlas k pořizování fotografií a videí (žáka) z kroužku, popř. sportovních akcí, které budou sloužit k propagaci parkourového kroužku a zároveň budou k vidění na stránkách kroužku.

 7. Tréninky obvykle začínají začátkem října a trvají až do konce května. V zimních měsících jsou v tělocvičně, od dubna (podle počasí) pak můžou probíhat i venku. Po náboru budou žáci rozděleni podle věku a výkonnosti a poté zařazeni na jednotlivé tréninky v rámci kalendářního týdne. Jedenkrát za pololetí bude pro rodiče připravena ukázková hodina, na které mohou rodiče posoudit, jak roste zdatnost a obratnost žáků.

 8. Součástí tréninku jsou i plánované (nepovinné) akce sportovních jednodenních víkendových výletů, zpravidla mimo město. Jedná se o tzv. jamy nebo workshopy. Tyto akce se platí zvlášť, kdy náklady představují především úhrady za jízdné, stravné či za vstupy do vybraných sportovních zařízení.

 9. Povinnosti žáka:

  1. Žák se řídí výhradně pokyny trenéra, který za něj přebírá odpovědnost v čase tréninku.

  2. Žák přichází na trénink 15 minut předem, aby se mohl řádně připravit.

  3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi. Dále pak žák musí mít dlouhé kalhoty, resp. tepláky, které jej ochrání před případnými oděrky. Pro pobyty venku pak musí mít žák dobrou sportovní obuv a být oblečen přiměřeně k počasí.

  4. Při tréninku nesmí nosit žádné řetízky, šperky a ozdoby, které by mohly ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatních žáků.

  5. Žák se při cvičení chová tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví spolužáků. Žák dbá své bezpečnosti. Bez souhlasu trenéra nesmí opustit tělocvičnu. Veškerá cvičení provádí pouze dle pokynů a příkazů trenéra.

  6. Žák zachází šetrně s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost jeho či ostatních žáků, oznámí ji neprodleně trenérovi. Žák nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu trenéra.

  7. Při trénincích žák také dbá pravidel slušného chování a dodržování fair play.

  8. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Trenér neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).

 10. V případě nedodržování kázně, nedbaní pokynů a příkazů trenéra, zvláště jedná-li se o nevhodné nebo dokonce hrubé jednání, může trenér vyloučit žáka z tréninkové lekce. V případě opakované nekázně, ve výjimečných případech, může být žák vyloučen z kroužku, a to bez náhrady.

 11. Podepsáním této přihlášky zároveň rodiče vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů (žáka) dle zákona dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky parkourového tábora

Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje, dále jen objednavatel.

Účastníkem se rozumí nezletilý bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit tábora. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Táborem se rozumí dětský příměstský tábor. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, se zajištěným programem a kdy program probíhá od (stanovených) ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování (v rozsahu dle nabídky případných služeb), aktivní program, a to vše pod řádným dozorem. Účastník v místě konání tábora nepřespává. V danou hodinu si je vyzvedne rodič (objednatel) nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů. Tento program běží zpravidla od pondělí do pátku, popř. i jen určených pracovních dnech.

Obsazenost jednotlivých turnusů – změna turnusu tábora

Každý vypsaný turnus tábora se koná jen při naplnění minimální kapacity účastníků daného turnusu. V případě, že turnus nebude naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo takový turnus zrušit, a účastníky přesunout do turnusu, který tak bude řádně obsazen. V takovém případě bude s každým účastníkem tato změna řádně projednána a pokud nepřijme účastník účast na jiném nabídnutém turnusu, bude mu již zaplacená úhrada za turnus vrácena v plné výši.

Předmět smluvních podmínek

Tyto smluvní podmínky pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi pořadatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na táborech. Práva a povinnosti mezi pořadatelem a objednatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

Program tábora

Program tábora je zveřejněn na webových stránkách www.svazparkouru.cz Na této adrese je zveřejněno také místo konání tábora, termíny a další informace.

Základní povinnosti organizátora

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka na tábor – předávání a převzetí účastníka

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka začíná prvním dnem daného turnusu, nejlépe 30 minut předem stanoveného času. V době nástupu musí mít účastník zaplacenou cenu tábora a být vybaven patřičnými dokumenty:

 1. Dokument:"Nástupní list a bezinfekčnost": formulář je nutné vyplnit v den přivedení účastníka na tábor, tzn. na formuláři musí být uvedeno příjezdové datum a podpis zákonného zástupce.

 2. Dokument:"Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte": s dítětem je nutné zajít k dětskému lékaři a požádat ho o vyplnění, popř. vyplní lékař na svém vlastním formuláři. Tato služba u lékaře je za poplatek. Lékařský posudek je nutné odevzdat při nástupu účastníka na tábor. Posudek nesmí být starší dvou let.

 3. Dokument:"Táborový řád": s řádem seznámíte vaše dítě; je potřeba ho podepsat a odevzdat při nástupu dítěte na tábor.

 4. Kopie Průkazky zdravotní pojišťovny

Nástup/příchod prvního dne konání tábora v uvedený čas musí být účastník přiveden zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. V následujících dnech může účastník docházet na tábor samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným příchodem, popř. i odchodem bude uveden. Jinak musí být účastník předán přímo do rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Odchod z každého dne si účastníka vyzvedne v uvedený čas zákonný zástupce, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. Účastník může z tábora odcházet samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným odchodem, popř. i příchodem bude uveden. Jinak musí být účastník převzat přímo z rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že pokud udělí souhlas se samostatným příchodem a odchodem z místa konání tábora, musí při tom zvážit, zda účastník je dostatečně samostatný. Jedná se zejména o situace, kdy z důvodu případného mimořádného zrušení tábora nebo v důsledku vyšší moci bude tábor uzavřen. Účastník musí být natolik samostatný, aby tuto situaci dokázal vyhodnotit zařídit se dle potřeby.

Přihlášení účastníka na tábor

Přihlášky na tábor jsou dostupné na webových stránkách pořadatele www.svazparkouru.cz.

Veškerá prezentace umístěná na výše uvedených webových stránkách je informativního charakteru a pořadatel není na základě této prezentace povinen uzavřít s objednatelem smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Přihláška na tábor může být podána pouze účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Přihláška může být podána pouze prostřednictvím on-line formuláře na stránkách provozovatele.

Odesláním přihlášky na tábor žádá účastník pořadatele, aby rezervoval účast účastníka na táboře ve vybraném termínu. Přihláška je následně provozovatelem potvrzena, prostřednictví emailu uvedeném v přihlášce. Potvrzením přihlášky pořadatelem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Závazná rezervace místa na táboře pro účastníka je platná až ve chvíli, kdy je uhrazena celá cena za tábor a pořadatel ho následně potvrzením rezervace potvrdí. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku nepotvrdit, a to i přes to, že bylo již plněno ve prospěch účtu. V takovém případě pořadatel již zaplacené plnění vrátí na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Cena tábora a platební podmínky

Cena tábora je uvedena na webových stránkách vedle on-line přihlášky a v propagačním letáku.

Celou cenu za tábor je nutné uhradit najednou do 7 kalendářních dnů od on-line rezervace. V případě neuhrazení ceny do tohoto termínu, není pořadatel povinný rezervaci podržet, případě ji nepotvrdí vůbec a přihlášku vyřadí. V případě, že rezervace tábora proběhne na poslední chvíli, je cena splatná nejpozději v den nástupu na tábor. Hotovostní platby v místě konání tábora jsou přípustné.

Cenu za tábor je nutno uhradit na účet u Komerční banky a.s., číslo účtu 115-3890200277/0100, kdy VS bude patrný po vyplnění on-line přihlášky, popř. v následně zaslaném podkladu pro úhradu na email, který byl uveden v přihlášce.Při každé platbě je nutné do textu k platbě vypsat jméno účastníka. Po zaplacení a následném potvrzení rezervace za tábor, pořadatel pošle na uvedený email v přihlášce platební doklad (fakturu). Pokud u platby nebude uveden řádně VS a jméno účastníka tábora, nemůžeme garantovat, že platba bude řádně zaúčtována, a tudíž může dojít k nepotvrzení rezervace.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady organizátora. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní organizátor cenu, je povinen tuto změnu účastníku zastoupeným zákonným zástupcem neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má účastník zastoupený zákonným zástupcem právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo emailem) ve lhůtě 7 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna podmínek tábora

V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, případně tábor zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů od sdělení pořadatelem o změně některých podmínek tábora. Změna podmínek, jakož i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Uhrazené části ceny tábora se pořadatel zavazuje vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.

Tábory se konají v jednotlivých turnusech, na kterém je stanoven minimální a maximální počet účastníků. V případě, že některý z turnusů bude nedostatečně zaplněn účastníky, může být turnus zrušen. Jednotlivým účastníkům bude nabídnuto přesunutí do jiného turnusu. Pokud účastník se změnou termínu nebude souhlasit, bude jeho rezervace zrušena. Již zaplacené plnění vrátí pořadatel na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Zrušení smluvního vztahu pořadatelem

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením tábora či v jeho průběhu v následujících případech:

 1. Pokud účastník vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou.

 2. V případě, že účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

 3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), či v případě nedodání kompletní dokumentace vyžadované objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“,„Nástupní list a potvrzení o bezinfekčnosti“ spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a podepsaný „Táborový řád“ (jakožto doklad o seznámení se s táborovým řádem).

 4. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele a znemožňují tak v pokračování konání tábora (především v důsledku vyšší moci).

 5. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci.

V případech dle odst. 1, 2 a 3 nemá objednatel nárok na náhradu za nevyužité služby. Odvoz účastníka z místa tábora zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady.

V případech dle odst. 4 a 5 obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám, která mu bude pořadatelem vrácena nejpozději do 30 ti dnů od skončení tábora. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za služby, které účastník nevyužije vlastní vinou. V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní celého tábora nebo na tábor vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení tábora, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Tábora se nesmí účastnit účastník nemocný nebo v obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.

Objednatel odpovídá společně s účastníkem za škody účastníkem způsobené. Objednatel je povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které účastník způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před nástupem účastníka na tábor jednostranně od smluvního vztahu s pořadatelem odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit uhrazené části ceny tábora snížené o storno poplatky na zdrojový účet, ze kterého byly poukázány.

Storno podmínky

Storno poplatky (odstupné) jsou nemilé pro obě strany, jak pro Vás, kteří jste se přihlásili, ale z nečekaných důvodů nemůžete jet, tak pro Český svaz parkouru z.s., který má pro Vás rezervované ubytování, jídlo a musely být zaplaceny zálohy třetím stranám. Maximálně se pokoušíme vyjít vstříc rodičům a dětem, pro které tábory děláme především. V případě, že uhradíte cenu za některý z táborů a následně vznikne situace, kdy se účastník nemůže tábora zúčastnit, máte právo od smlouvy odstoupit pouze při znemožnění účasti z neočekávaně vzniklých zdravotních důvodů potvrzených lékařem s následujícími podmínkami:

 1. Při odstoupení do 31.3. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 20 % z celkové ceny tábora.

 2. Při odstoupení do 30.4. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 30 % z celkové ceny tábora.

 3. Při odstoupení do 31.5. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 40 % z celkové ceny tábora.

 4. Při odstoupení do 30.6. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

 5. Při odstoupení od 1.7. ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

Nárok na odstoupení smlouvy zaniká 7 kalendářních dnů před odjezdem (nástupem) účastníka na tábor. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při odchodu/odjezdu účastníka tábora na vlastní žádost. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při vyloučení účastníka tábora pro hrubou nekázeň (porušování táborového řádu).

Případné vrácení uhrazené částky, po odečtení storno poplatků, bude poukázáno na zdrojový účet, ze kterého bylo placeno, do 30 kalendářních dnů, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce (objednatele), odeslané na emailovou adresu info@svazparkouru.cz.

Pojištění a odpovědnost pořadatele za cenné věci

Úrazové pojištění účastníka není zajištěno. Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

Náklady na ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník/objednatel povinen uhradit pořadateli vzniklou škodu. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi/objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

Vadné plnění pořadatelem je účastník/objednatel oprávněn reklamovat.

Účastník/objednatel je povinen vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího tábora, popřípadě u jiného zástupce pořadatele. Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu tábora, je účastník/objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny tábora ihned po návratu z tábora, avšak nejdéle do 7 kalendářních dnů od posledního dne turnusu tábora, kterého se účastník účastnil, a to buď písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele info@svazparkouru.cz.

Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a může rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele a účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka, které jsou nezbytné pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy s pořadatelem, a to včetně vyžadovaných údajů o zdravotní způsobilosti účastníka pro účast na pořadatelem organizovaném táboře. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje a osobní údaje účastníka uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob nutných k zajištění poskytované služby (např. dopravce) nebudou osobní údaje pořadatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se objednatel/účastník domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele/účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení

 2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li objednatel/účastník o informaci o zpracování osobních údajů objednatele/účastníka, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace. Objednatel/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům pořadatele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Všeobecné obchodní podmínky pro příměstské tábory

Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje, dále jen objednavatel.

Účastníkem se rozumí nezletilý bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit tábora. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Táborem se rozumí dětský příměstský tábor. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, se zajištěným programem a kdy program probíhá od (stanovených) ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování (v rozsahu dle nabídky případných služeb), aktivní program, a to vše pod řádným dozorem. Účastník v místě konání tábora nepřespává. V danou hodinu si je vyzvedne rodič (objednatel) nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů. Tento program běží zpravidla od pondělí do pátku, popř. i jen určených pracovních dnech.

Obsazenost jednotlivých turnusů – změna turnusu tábora

Každý vypsaný turnus tábora se koná jen při naplnění minimální kapacity účastníků daného turnusu. V případě, že turnus nebude naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo takový turnus zrušit, a účastníky přesunout do turnusu, který tak bude řádně obsazen. V takovém případě bude s každým účastníkem tato změna řádně projednána a pokud nepřijme účastník účast na jiném nabídnutém turnusu, bude mu již zaplacená úhrada za turnus vrácena v plné výši.

Předmět smluvních podmínek

Tyto smluvní podmínky pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi pořadatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na táborech. Práva a povinnosti mezi pořadatelem a objednatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

Program tábora

Program tábora je zveřejněn na webových stránkách www.svazparkouru.cz Na této adrese je zveřejněno také místo konání tábora, termíny a další informace.

Základní povinnosti organizátora

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka na tábor – předávání a převzetí účastníka

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka začíná prvním dnem daného turnusu, nejlépe 30 minut předem stanoveného času. V době nástupu musí mít účastník zaplacenou cenu tábora a být vybaven patřičnými dokumenty:

 1. Dokument:"Nástupní list a bezinfekčnost": formulář je nutné vyplnit v den přivedení účastníka na tábor, tzn. na formuláři musí být uvedeno příjezdové datum a podpis zákonného zástupce.

 2. Dokument:"Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte": s dítětem je nutné zajít k dětskému lékaři a požádat ho o vyplnění, popř. vyplní lékař na svém vlastním formuláři. Tato služba u lékaře je za poplatek. Lékařský posudek je nutné odevzdat při nástupu účastníka na tábor. Posudek nesmí být starší dvou let.

 3. Dokument:"Táborový řád": s řádem seznámíte vaše dítě; je potřeba ho podepsat a odevzdat při nástupu dítěte na tábor.

 4. Kopie Průkazky zdravotní pojišťovny

Nástup/příchod prvního dne konání tábora v uvedený čas musí být účastník přiveden zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. V následujících dnech může účastník docházet na tábor samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným příchodem, popř. i odchodem bude uveden. Jinak musí být účastník předán přímo do rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Odchod z každého dne si účastníka vyzvedne v uvedený čas zákonný zástupce, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. Účastník může z tábora odcházet samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným odchodem, popř. i příchodem bude uveden. Jinak musí být účastník převzat přímo z rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že pokud udělí souhlas se samostatným příchodem a odchodem z místa konání tábora, musí při tom zvážit, zda účastník je dostatečně samostatný. Jedná se zejména o situace, kdy z důvodu případného mimořádného zrušení tábora nebo v důsledku vyšší moci bude tábor uzavřen. Účastník musí být natolik samostatný, aby tuto situaci dokázal vyhodnotit zařídit se dle potřeby.

Přihlášení účastníka na tábor

Přihlášky na tábor jsou dostupné na webových stránkách pořadatele www.svazparkouru.cz.

Veškerá prezentace umístěná na výše uvedených webových stránkách je informativního charakteru a pořadatel není na základě této prezentace povinen uzavřít s objednatelem smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Přihláška na tábor může být podána pouze účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Přihláška může být podána pouze prostřednictvím on-line formuláře na stránkách provozovatele.

Odesláním přihlášky na tábor žádá účastník pořadatele, aby rezervoval účast účastníka na táboře ve vybraném termínu. Přihláška je následně provozovatelem potvrzena, prostřednictví emailu uvedeném v přihlášce. Potvrzením přihlášky pořadatelem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Závazná rezervace místa na táboře pro účastníka je platná až ve chvíli, kdy je uhrazena celá cena za tábor a pořadatel ho následně potvrzením rezervace potvrdí. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku nepotvrdit, a to i přes to, že bylo již plněno ve prospěch účtu. V takovém případě pořadatel již zaplacené plnění vrátí na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Cena tábora a platební podmínky

Cena tábora je uvedena na webových stránkách vedle on-line přihlášky a v propagačním letáku.

Celou cenu za tábor je nutné uhradit najednou do 7 kalendářních dnů od on-line rezervace. V případě neuhrazení ceny do tohoto termínu, není pořadatel povinný rezervaci podržet, případě ji nepotvrdí vůbec a přihlášku vyřadí. V případě, že rezervace tábora proběhne na poslední chvíli, je cena splatná nejpozději v den nástupu na tábor. Hotovostní platby v místě konání tábora jsou přípustné.

Cenu za tábor je nutno uhradit na účet u Komerční banky a.s., číslo účtu 115-3890200277/0100, kdy VS bude patrný po vyplnění on-line přihlášky, popř. v následně zaslaném podkladu pro úhradu na email, který byl uveden v přihlášce.Při každé platbě je nutné do textu k platbě vypsat jméno účastníka. Po zaplacení a následném potvrzení rezervace za tábor, pořadatel pošle na uvedený email v přihlášce platební doklad (fakturu). Pokud u platby nebude uveden řádně VS a jméno účastníka tábora, nemůžeme garantovat, že platba bude řádně zaúčtována, a tudíž může dojít k nepotvrzení rezervace.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady organizátora. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní organizátor cenu, je povinen tuto změnu účastníku zastoupeným zákonným zástupcem neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má účastník zastoupený zákonným zástupcem právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo emailem) ve lhůtě 7 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna podmínek tábora

V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, případně tábor zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů od sdělení pořadatelem o změně některých podmínek tábora. Změna podmínek, jakož i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Uhrazené části ceny tábora se pořadatel zavazuje vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.

Tábory se konají v jednotlivých turnusech, na kterém je stanoven minimální a maximální počet účastníků. V případě, že některý z turnusů bude nedostatečně zaplněn účastníky, může být turnus zrušen. Jednotlivým účastníkům bude nabídnuto přesunutí do jiného turnusu. Pokud účastník se změnou termínu nebude souhlasit, bude jeho rezervace zrušena. Již zaplacené plnění vrátí pořadatel na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Zrušení smluvního vztahu pořadatelem

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením tábora či v jeho průběhu v následujících případech:

 1. Pokud účastník vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou.

 2. V případě, že účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

 3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), či v případě nedodání kompletní dokumentace vyžadované objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“, „Nástupní list a potvrzení o bezinfekčnosti“ spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a podepsaný „Táborový řád“ (jakožto doklad o seznámení se s táborovým řádem).

 4. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele a znemožňují tak v pokračování konání tábora (především v důsledku vyšší moci).

 5. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci.

V případech dle odst. 1, 2 a 3 nemá objednatel nárok na náhradu za nevyužité služby. Odvoz účastníka z místa tábora zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady.

V případech dle odst. 4 a 5 obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám, která mu bude pořadatelem vrácena nejpozději do 30 ti dnů od skončení tábora. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za služby, které účastník nevyužije vlastní vinou. V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní celého tábora nebo na tábor vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení tábora, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Tábora se nesmí účastnit účastník nemocný nebo v obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.

Objednatel odpovídá společně s účastníkem za škody účastníkem způsobené. Objednatel je povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které účastník způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před nástupem účastníka na tábor jednostranně od smluvního vztahu s pořadatelem odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit uhrazené části ceny tábora snížené o storno poplatky na zdrojový účet, ze kterého byly poukázány.

Storno podmínky

Storno poplatky (odstupné) jsou nemilé pro obě strany, jak pro Vás, kteří jste se přihlásili, ale z nečekaných důvodů nemůžete jet, tak pro Český svaz parkouru z.s., který má pro Vás rezervované ubytování, jídlo a musely být zaplaceny zálohy třetím stranám. Maximálně se pokoušíme vyjít vstříc rodičům a dětem, pro které tábory děláme především. V případě, že uhradíte cenu za některý z táborů a následně vznikne situace, kdy se účastník nemůže tábora zúčastnit, máte právo od smlouvy odstoupit pouze při znemožnění účasti z neočekávaně vzniklých zdravotních důvodů potvrzených lékařem s následujícími podmínkami:

 1. Při odstoupení do 31.3. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 20 % z celkové ceny tábora.

 2. Při odstoupení do 30.4. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 30 % z celkové ceny tábora.

 3. Při odstoupení do 31.5. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 40 % z celkové ceny tábora.

 4. Při odstoupení do 30.6. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

 5. Při odstoupení od 1.7. ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

Nárok na odstoupení smlouvy zaniká 7 kalendářních dnů před odjezdem (nástupem) účastníka na tábor. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při odchodu/odjezdu účastníka tábora na vlastní žádost. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při vyloučení účastníka tábora pro hrubou nekázeň (porušování táborového řádu).

Případné vrácení uhrazené částky, po odečtení storno poplatků, bude poukázáno na zdrojový účet, ze kterého bylo placeno, do 30 kalendářních dnů, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce (objednatele), odeslané na emailovou adresu info@svazparkouru.cz.

Pojištění a odpovědnost pořadatele za cenné věci

Úrazové pojištění účastníka není zajištěno. Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

Náklady na ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník/objednatel povinen uhradit pořadateli vzniklou škodu. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi/objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

Vadné plnění pořadatelem je účastník/objednatel oprávněn reklamovat.

Účastník/objednatel je povinen vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího tábora, popřípadě u jiného zástupce pořadatele. Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu tábora, je účastník/objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny tábora ihned po návratu z tábora, avšak nejdéle do 7 kalendářních dnů od posledního dne turnusu tábora, kterého se účastník účastnil, a to buď písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele info@svazparkouru.cz.

Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a může rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele a účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka, které jsou nezbytné pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy s pořadatelem, a to včetně vyžadovaných údajů o zdravotní způsobilosti účastníka pro účast na pořadatelem organizovaném táboře. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje a osobní údaje účastníka uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob nutných k zajištění poskytované služby (např. dopravce) nebudou osobní údaje pořadatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se objednatel/účastník domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele/účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení

 2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li objednatel/účastník o informaci o zpracování osobních údajů objednatele/účastníka, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace. Objednatel/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům pořadatele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb a zboží zakoupených prostřednictvím on-line obchodu na adrese www.svazparkouru.cz

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Českým svazem parkouru, z.s. (dále jen „Svazem“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Svazem provozován na webové stránce www.svazparkouru.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Předmětem plnění je pořádání parkourových kroužků, táborů, příměstských táborů, workshopů, sportovně – kulturních akcí a ostatních sportovních aktivit a dále prodej zboží prostřednictvím webové stránky, (dále jen „Produkty“).

Dále parkourové tábory a příměstské tábory (dále jen „Tábor“) (táborem se rozumí parkourový tábor/soustředění nebo příměstský kemp pro děti a mladistvé, jehož předmětem plnění mohou být navíc oproti předchozím akcím také táborové aktivity, ubytovací a stravovací služby, dohled nad účastníky, zajištění organizace táboru trenéry, instruktory a zdravotníky).

Účastníkem tábora se rozumí Zákazníkem přihlášená osoba.

Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí objednávky a spolu s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění Všeobecných obchodních podmínek může Svaz měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.svazparkouru.cz může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání produktu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání Produktu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce www.svazparkouru.cz a při objednávání Produktů je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Produktů jsou Svazem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zajistit svůj uživatelský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetí osobou, a to zejména tím způsobem, že bude dbát řádného odhlášení z uživatelského rozhraní a nebude předávat informace nutné pro přihlášení do uživatelského rozhraní třetí osobě. Povinnosti Svazu ohledně zabezpečení uživatelského účtu jsou blíže specifikovány v Zásadách ochrany osobních údajů („GDPR“).

Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Svaz může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Svazu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření smlouvy

Veškerá prezentace táborů a dalších služeb (Produktů) umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Svazu nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Produktech, a to včetně uvedení cen a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně údajů o výši daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Svazu uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání Produktů vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 • objednávaný Produkt „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu; v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba: jméno a příjmení Zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, email); v případě, že je Zákazníkem právnická osoba: název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, email)

 • jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce

 • v rámci tábora či jiných sportovních akcí je Zákazník povinen uvést také další informace o účastníkovi akce, jako jsou údaje o alergiích účastníka, konfekční velikost, plavecká zdatnost a další data, důležitá pro klidný průběh pobytu na táboře

Před zasláním objednávky Svazu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „POTVRDIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Svazem považovány za správné.

Svaz je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh táboru, množství, výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet Zákazníka, má registrovaný uživatel možnost zkontrolovat stav své objednávky v administrátorské sekci webu. V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu objednávky neumožňuje, může Zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na info@svazparkouru.cz.

Smluvní vztah mezi Svazem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu Zákazníka (dále jen „email“). Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu. V případě chybného uvedení emailu si Svaz vyhrazuje právo objednávku zamítnout a stornovat.

Svaz preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírání kupní smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Svazu, hradí Zákazník sám.

Cena zboží (Produktů) a platební podmínky

Cena Produktů a případné další náklady spojené s dodáním Produktu dle smlouvy, Zákazník uhradí dle pokynů, popř. dle výběru webového rozhraní a následně mu bude na uvedenou emailovou adresu zaslána faktura.

Cenu za produkty hradí Zákazník Svazu dle výběru možnosti plateb na webovém rozhraní. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě produktů nejsou součástí ceny a jdou na vrub Zákazníka.

Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací Táborů a produktů. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli případné další náklady. V případě dodatečných změn smlouvy je poplatek stanoven na 150 Kč nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 75 Kč.

Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

Zákazník je povinen při úhradě faktury (převodem) vždy uvést variabilní symbol a do textu jméno účastníka. Variabilní symbol je uveden na faktuře a odpovídá číslu faktury. Bez uvedeného variabilního symbolu není platba spárována s příslušnou fakturou a Svaz bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

Pokud nebude Cena Tábora uhrazena Zákazníkem ke dni splatnosti, je Svaz oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším zájemcům. V takovém případě již zaplacená záloha bez náhrady propadá.

Podmínky dodání zboží (netýká se služeb)

Svaz vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Standardní termín expedice je do 3 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín dodání je do 15 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky.

V předvánočním období se může standardní doba expedice mírně zdržet. Veškeré objednávky, až do předem oznámeného data, se však expedují tak, aby byly doručeny do Vánoc.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Odstoupení od smlouvy/zrušení objednávky zboží (netýká se služeb)

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy Zákazník Svazu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Svaz je povinen Zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijal. Nabízí-li Svaz v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Svaz povinen Zákazníkovi zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Svazu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Zákazníka, je Svaz oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Reklamace zboží (netýká se služeb)

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Svazu bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen sdělit Svazu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Svazu je možná jen tehdy, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Zákazník své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Zákazník je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Svazu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Svaz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Zákazníkem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Svaz odstranit vadu věci, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Zákazník povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Svazu jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Výměna zboží

Pokud vám zboží nesedí, není problém. Určitě nechceme, abyste měli doma něco, co nebudete nosit. Kromě výše popsané možnosti vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní, nabízíme i bezplatnou výměnu zboží. Stačí se držet těchto podmínek:

- Zákazník odešle zásilku doporučeně (ne na dobírku) na adresu Svazu, popř. na adresu, která je uvedena na webovém rozhraní pro doručování zboží určeného k výměně, nejpozději do 14 dní od obdržení zboží.

Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené nebo porušené, provedeme výměnu. V případě výměny si Zákazník vybere jakoukoliv věc z nabídky Svazu a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo mu bude vrácen přeplatek, pokud bude mít vyměněná věc nižší hodnotu). V případě výměny zboží nebude Zákazníkovi vrácena částka placená za doručení, pokud ho u původní objednávky platil.

Závěrečná a všeobecná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům.

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Svazem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů Zákazník může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Svaz povinen tuto informaci poskytnout. Svaz má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka.

Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může Zákazník obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů Svazem.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Svazem a Zákazníkem řeší obecné soudy.

Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Svazem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zasílání obchodních sdělení (volitelně) a ukládání cookies

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo Svazem na email Zákazníka, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Svazem na email Zákazníka.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Doručování

Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem smlouvy anebo marketingové nabídky na email Zákazníka nebo poštou na adresu Zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek je archivována Svazem v elektronické podobě.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021. Ruší a nahrazují dříve vydané podmínky v plném rozsahu.